top of page

תנאים והגבלות

bg3.png

חוֹתָם

לפי § 5 TMG


איתי נוביק
אלמנטים של מזון
Werbellinstr. 7
12053 ברלין

מס' מס 16/458/02067

איש קשר

טלפון: 0176-87975445
דוא"ל: info@foodelements.net
כתובת אינטרנט: www.foodelements.net

כתב ויתור

אחריות לתוכן
התוכן של הדפים שלנו נוצר בקפידה רבה. עם זאת, איננו יכולים להבטיח שהתוכן נכון, שלם או מעודכן. כספק שירות, אנו אחראים לתוכן שלנו בדפים אלו בהתאם לחוקים הכלליים בהתאם לסעיף 7 פסקה 1 TMG. עם זאת, על פי סעיפים 8 עד 10 TMG, כנותני שירות איננו מחויבים לפקח על מידע צד שלישי משודר או מאוחסן או לחקור נסיבות המעידות על פעילות בלתי חוקית. ההתחייבויות להסיר או לחסום את השימוש במידע בהתאם לחוק הכללי נותרות ללא פגע. עם זאת, אחריות בעניין זה אפשרית רק מעת הידיעה על הפרה משפטית ספציפית. אם נהיה מודעים להפרות משפטיות מתאימות, נסיר מיד את התוכן הזה.

אחריות לקישורים
ההצעה שלנו מכילה קישורים לאתרי צד שלישי חיצוניים שאין לנו השפעה על תוכנם. לכן איננו יכולים לשאת באחריות כלשהי לתוכן חיצוני זה. הספק או מפעיל הדפים בהתאמה אחראי תמיד לתוכן של הדפים המקושרים. הדפים המקושרים נבדקו לאיתור הפרות חוקיות אפשריות בזמן הקישור. תוכן לא חוקי לא היה גלוי בזמן הקישור. עם זאת, שליטה קבועה בתוכן הדפים המקושרים אינה סבירה ללא ראיות קונקרטיות להפרה משפטית. אם נודע לנו על הפרות משפטיות כלשהן, נסיר מיידית קישורים כאלה.

זכויות יוצרים
התוכן והעבודות בדפים אלו שנוצרו או בשימוש על ידי מפעילי האתר כפופים לחוק זכויות היוצרים הגרמני. שכפול, עיבוד, הפצה וכל סוג של ניצול מחוץ לגבולות חוק זכויות היוצרים מחייבים את הסכמת המחבר או היוצר המתאים. הורדות והעתקים של דף זה מותרים רק לשימוש פרטי ולא מסחרי. אם התוכן באתר זה לא נוצר על ידי המפעיל, זכויות היוצרים של צדדים שלישיים מכובדות. בפרט תכנים של צדדים שלישיים מסומנים ככאלה. אם בכל זאת נודע לך על הפרת זכויות יוצרים, אנו מבקשים ממך להודיע ​​לנו על כך. אם נודע לנו על הפרות משפטיות כלשהן, נסיר תוכן כזה באופן מיידי.

bottom of page